WITH YOU*TH

Změň systém.
S odvahou.

Projekt With YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství je 3letý projekt, na jehož realizaci se podílejí organizace NESEHNUTÍ, GIC Nora, Česká ženská lobby a Sociologický ústav. Doba realizace projektu je od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2023.

Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jako součást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné správy a neziskových organizací. V rámci projektu vznikne odborná vzdělávací platforma, která bude usilovat o prosazování principů genderové rovnosti v občanském vzdělávání ve strategických dokumentech. Součástí projektu bude i kampaň za posilování aktivního občanství realizovaná mládeží, a sociologický výzkum potřeb mladých lidí.

V první fázi projektu je realizován výzkum potřeb a komunikačních strategií mladých lidí v oblasti genderové rovnosti, na jehož výsledky a šetření bude navazovat kampaň realizovaná mladými lidmi ve věku od 15 do 25 let. Závěry výzkumu budou později dostupné na stránkách tohoto projektu.
Souběžnou částí projektu je vznikající platforma pro genderově citlivé vzdělávání, která sdružuje odbornice a odborníky na GCV a také ty, kteří zabývají podporou genderové rovnosti ve vzdělávání.
V rámci projektu také vzniká mapa aktérů GCV - v budoucnu bude adresářem organizací, institucí či jednotlivců a jednotlivkyň, kteří mají v oblasti podpory genderové rovnosti odbornost či know-how.

Pro více informací sledujte stránky, případně nás kontaktujte katerinak@nesehnuti.cz.


English:

With YOU*TH toward active citizenship project is a 3 years long collaboration of NESEHNUTÍ, GIC NORA, Czech Women Lobby and The Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The project is supported by Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund.

The aim of the project is a promotion of gender equality as an inherent part of democratic and equality values. Through strengthening the partnerships with public administration bodies and nongovernmental organizations the systemic change will be achieved and gender equality will be part of the education curricula. An education expert platform will be established so as to promote the gender equality principles in strategic documents. The project will also include a campaign for strengthening active citizenship carried out by young people, and sociological research of young people’s needs and communication strategies in gender in/equality.