WITH YOU*TH

Vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné

Vítejte na webových stránkách e-handbooku WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné, na kterých naleznete inovativní, genderově citlivé vzdělávací programy určené pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku 13–30 let. E-handbook WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné vznikal v letech 2019– 2021 v rámci mezinárodní spolupráce dvou neziskových organizací: NESEHNUTÍ (Česká republika) a poika (Rakousko). Tento projekt byl financován ze zdrojů Evropské unie v rámci programu Erasmus+.

Vzdělávací programy obsažené v e-handbooku obsahují řadu inovativních metod, které nabízejí nástroje, jak s mladými lidmi otevírat genderová témata citlivě a jak s nimi v těchto tématech pracovat. Mladí lidé se během budování své identity (nejen té genderové) mohou setkávat s různými společenskými překážkami, které jim proces sebepoznání mohou komplikovat. To, jak mladí lidé chápou sami sebe a s čím se ve skutečnosti sami ztotožňují, může být v přímém kontrastu s tím, co se od nich očekává, jako např. jakým způsobem by dle sociálních norem měli jednat, jak by měli vypadat, v jakých oblastech se rozvíjet. Tento protichůdný tlak pak může ovlivňovat způsoby, jakými o sobě mladí lidé přemýšlejí či jaká životní rozhodnutí přijímají, přičemž tato rozhodnutí nemusí být v souladu s tím, o co ve svém životě opravdu stojí. Ze strachu z nepřijetí a z nepochopení může u nich docházet k popírání sebe sama, k popírání své identity a jejího prožívání. Tento nesoulad mezi vnitřními potřebami a očekáváními okolí může zásadním způsobem ovlivňovat psychické zdraví dospívajících, kteří mohou zažívat pocity hanby, studu, ale také deprese či úzkosti. Proto vnímáme genderově citlivý přístup v období dospívání jako klíčový. Posilování sebevědomí a sebeurčení v oblasti genderu a jeho dynamiky umožňuje mladým lidem lépe chápat a reflektovat sebe samé, kriticky přistupovat k genderovým stereotypům a očekáváním, která jsou na ně kladena, a v neposlední řadě artikulovat a komunikovat své vlastní postoje a potřeby.

Společenský tlak na určité genderové role, které bychom měli*y zastávat, a tlak na naplňování určitých genderových stereotypů přicházejí z různých vnějších zdrojů, které na nás působí a ovlivňují naši genderovou identitu. Jedním z těchto zdrojů jsou i mezilidské vztahy, které mladí lidé ve svém životě navazují či budují – vztahy s vrstevníky, rodiči nebo vztahy partnerské. Proto jsme se rozhodli*y přinést do diskuze s mladými lidmi čtyři témata zaměřující se na různé aspekty genderové (ne)rovnosti, kterým mladí lidé mohou čelit při budování či navazování mezilidských vztahů:

 • jak ekonomická (ne)závislost mladých lidí ovlivňuje jejich vztahy,
 • jaký vliv mají sociální stereotypy na vztahy mladých lidí,
 • jak se do životů a vztahů mladých lidí promítají nová média,
 • jak do vztahů mladých lidí zasahuje budování jejich genderové identity. 

Na vztahy nenahlížíme pouze z hlediska partnerských vztahů, ale v jejich širším kontextu, který zahrnuje také vztahy vrstevnické či vztah k sobě samé*mu. Nabízené metody nám umožňují nejen lépe uchopit genderovou dynamiku těchto vztahů, ale zároveň společně s mladými lidmi prozkoumávat a lépe chápat jejich širší společenský kontext. 

Jsme přesvědčeni*y, že potřeby mladých lidí v genderových tématech, stejně tak jako jejich hodnoty, jsou důležitým zdrojem při tvorbě a vývoji inovativních vzdělávacích přístupů, materiálů a aktivit pro mladé publikum. Naším cílem bylo nejen vytvořit materiály, které by mladým lidem umožnily uvědomit si širší sociální kontext ovlivňující jejich životy, ale také vnést do diskuze diverzitu, kterou mladí lidé reálně prožívají. Proto jsme se rozhodli*y do vývoje zapojit samotné mladé lidi a v tématech zohlednit jejich perspektivu, hlas a potřeby. 

Posilování dospívajících v porozumění genderovým tématům však silně závisí na schopnostech a dovednostech lidí, kteří je vzdělávají, podněcují a facilitují jejich diskuze. Proto vnímáme jako důležité rozvíjet kompetence aktérů*ek působících ve formálním i neformálním vzdělávání tak, aby byli schopni svým přístupem poskytovat bezpečné prostředí a uměli také citlivě a uvážlivě vést diskuzi o těchto tématech i o jejich souvislostech. Z naší praxe bohužel vyplývá, že vyučující a pracovníci*ce s mládeží jak v Rakousku, tak v České republice při své práci narážejí na nedostatek podpory, jak genderová témata s mladými lidmi bezpečně otevírat, jak se v tématu dále vzdělávat či jak ho metodicky podchytit. Proto pevně věříme, že e-handbook WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné poslouží jako dobrý informační, metodický i inspirační zdroj pro všechny, kteří vnímají genderově citlivý přístup jako nedílnou součást kvalitního vzdělávání. 

Do vývoje metod jsme se také rozhodli*y zapojit i aktéry*ky působící ve formálním i neformální vzdělávání. Cílem této spolupráce bylo zohlednit jejich perspektivu a také problémy a výzvy, kterým při otevírání těchto témat reálně čelí. Na základě jejich odborných vstupů jsme měli*y možnost vyvinout efektivní nástroje, které jim umožní lépe reagovat na aktuální potřeby, otázky či problémy, které souvisí s genderovou identitou mladých lidí. 

„E-handbook WITH YOU*TH je určen pro všechny zájemce*kyně působící ve formálním i neformálním vzdělávání, kteří*é chtějí hlouběji prozkoumávat genderové souvislosti vztahů mladých lidí a to, jaké jsou jejich potřeby. E-handbook WITH YOU*TH je určen pro všechny, kteří mají zájem se vzdělávat v aktuálních tématech, která ovlivňují budování identity mladých lidí. E-handbook WITH YOU*TH je určen pro všechny, kteří mají zájem v kolektivu mladých lidí vytvářet bezpečné prostředí pro prozkoumávání genderové dynamiky bez pocitu studu či zahanbení. E-handbook WITH YOU*TH je určen pro všechny, kteří chtějí mladým lidem pomáhat budovat jejich vztahy s respektem k sobě i ke druhým, tedy takové vztahy, které jsou budovány na principu rovnosti.“

lektorský tým organizací poika a NESEHNUTÍ

Jak s e-handbookem pracovat

E-handbook je rozdělen na 4 hlavní témata, která jsou nabízena v různých jazycích:

 • Ekonomická (ne)závilost ve vztazích
 • Rozmanitost genderových identit
 • Vztahy mladých lidí v kontextu nových sociálních médií
 • Vliv sociálních stereotypů na vztahy mladých lidí

Všechna výše zmíněná témata jsou zpracována v anglickém jazyce, dvě z těchto témat jsou zpracována i v českém jazyce (Vztahy mladých lidí v kontextu nových sociálních médií a Vliv sociálních stereotypů na vztahy mladých lidí) a dvě z těchto témat jsou zpracována i v německém jazyce (Ekonomická (ne)závislost ve vztazích a Rozmanitost genderových identit).

V každém z těchto témat jsme se rozhodli*y zaměřit na 2 specifické aspekty (podtémata), které se na hlavní téma dívají ze dvou různých perspektiv. Každý z těchto aspektů je poté podrobně rozpracován do jednotlivých výukových programů nabízejících teoretické zarámování a řadu metod, jak dané podtéma bezpečně a citlivě otevírat v kolektivu mladých lidí. 

Samotná struktura e-handbooku tedy vypadá následovně (od nejvyšší úrovně po nejnižší):

 • hlavní stránka s výběrem jednotlivých hlavních témat
 • úvod k vybranému hlavnímu tématu a jeho dvěma aspektům
 • úvod k vybranému aspektu z hlavního tématu
 • jednotlivé metody daného aspektu

Jelikož naším cílem bylo vytvořit e-handbook, který bude oslovovat široké publikum, jsou i jednotlivé aspekty a metody určeny pro různé cílové skupiny – různé věkové skupiny mladých lidí či různé typy vzdělávacích prostředí (formální i neformální). Zároveň každé z těchto témat a každý z aspektů má svá specifika vztahující se přímo ke způsobu, jak s daným tématem pracovat, jak v tomto tématu vytvářet bezpečné prostředí či jakým výzvám můžeme při otevírání tohoto tématu potenciálně čelit. Proto doporučujeme před vstupem do samotných metod věnovat se úvodním textům, jež nabízejí širší kontext dané problematiky i metodiky.

Jedním z našich dalších cílů při vývoji e-handbooku bylo vytvořit takový materiál, který bude živý, propojený s praxí i teorií zároveň. Proto jsou všechna témata a jejich aspekty s metodami doprovázeny metodickými komentáři a doporučeními jednotlivých lektorských týmů či citacemi participantů*ek, kteří*é do vývoje byli*y zapojeni*y. Materiál je dále vybaven ilustracemi a fotografiemi z testování, které vizuálně doplňují a dovysvětlují jednotlivé texty. Součástí e-handbooku je také slovníček, který vysvětluje významy jednotlivých odborných termínů, aby odborné či teoretické vstupy byly dostupné všem, kteří*é mají o téma zájem, ale nejsou vybaveni*é dostatečným jazykovým aparátem.

O autorech*kách

NESEHNUTÍ je české nezávislé sociálně-ekologické hnutí se sídlem v Brně. Od roku 1999 NESEHNUTÍ realizuje aktivity, které různými způsoby upozorňují na nerovné postavení žen a mužů ve společnosti a problémy s tím spojené. Zabýváme se vzděláváním bez předsudků, rozvíjením studujících na středních školách, sexismem nejen v reklamě. Vzděláváme mladé lidi, oslovujeme veřejnost a spolupracujeme s veřejnými institucemi. Do našich aktivit zapojujeme osoby s různorodými zkušenostmi. 

Na vývoji e-handbooku WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné se za NESEHNUTÍ podíleli*y:

 • Lucie Čechovská – lektorka a metodička NESEHNUTÍ, která se podílela na vývoji tématu Vliv sociálních stereotypů na vztahy mladých lidí
 • Eva Čivrná – lektorka a metodička NESEHNUTÍ, která se podílela na vývoji tématu Vliv sociálních stereotypů na vztahy mladých lidí
 • Kristina Kvapilová – lektorka a metodička NESEHNUTÍ, která se podílela na vývoji tématu Vliv sociálních stereotypů na vztahy mladých lidí
 • Eva Bartáková – lektorka a metodička NESEHNUTÍ, která se podílela na vývoji tématu Vztahy mladých lidí v kontextu nových sociálních médií
 • Zuzana Martanovič – lektorka a metodička NESEHNUTÍ, která se podílela na vývoji tématu Vztahy mladých lidí v kontextu nových sociálních médií
 • Nika Mazániková – PR specialistka a metodička NESEHNUTÍ, která se podílela na vývoji tématu Vztahy mladých lidí v kontextu nových sociálních médií
 • Hana Morávková – externí spolupracovnice NESEHNUTÍ, která se podílela na vývoji tématu Vliv sociálních stereotypů na vztahy mladých lidí

Oceněná nezisková organizace poika se zaměřuje na genderově citlivé vzdělávání chlapců a mladých mužů. Vznikla v roce 2008, s ohledem na rostoucí potřebu mladých mužů reflektovat tradiční genderové role a stereotypy. Poika nabízí chlapcům a mladým mužům workshopy zaměřené na přechod z dětství do dospělosti. Workshopy pořádá ve školách a sociálních centrech, chlapci a mladí muži zde mohou poznávat a reflektovat svou identitu s podporou expertů*ek. Napříkad se zabývá tématy prevence násilí, genderové rovnosti, sexuality a projevů maskulinity, dále pracovním poradenstvím a plánováním životních perspektiv.

Na vývoji e-handbooku WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné se za organizaci poika podíleli*y:

 • m Horvat — lektor*ka a metodik*metodička poiky, který*á se podílel*a na vývoji tématu Rozmanitost genderových identit
 • Anna Morawetz — lektorka a metodička poiky, která se podílela na vývoji tématu Rozmanitost genderových identit a tématu Ekonomická nezávislost ve vztazích
 • Teresa Schweiger — lektorka a metodička poiky, která se podílela na vývoji tématu Rozmanitost genderových identit a tématu Ekonomická nezávislost ve vztazích
 • Anna Gierometta — metodička poiky, která se podílela na vývoji tématu Rozmanitost genderových identit a tématu Ekonomická nezávislost ve vztazích
 • Anna Vida — ilustrátorka poiky, která se podílela na ilustracích v tématu Rozmanitost genderových identit a tématu Ekonomická nezávislost ve vztazích

Dále na vývoji e-handbooku WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné spolupracovali*y:

 • Denisa Kuimcidis – grafické webové prvky a grafické zpracování materiálů
 • Jan Martínek – web designer